Europa się starzeje…

Jeden z wrześniowych wpisów traktował o uwarunkowaniach rynku pracy. Warto tu zaznaczyć, że nie bez znaczenia są także zmiany demograficzne zachodzące w Europie i na świecie. Autorzy raportu Instytutu Obywatelskiego już w 2013 roku zwracali mocno uwagę na starzenie się społeczeństwa polskiego i spadku dzietności oraz ich wpływu na sytuację rynku pracy. W zeszycie zatytułowanym Rynek Pracy wobec zmian demograficznych piszą między innymi:

Trwający obecnie proces demograficznego starzenia się, którego doświadcza Europa, jest w historii ludzkości zjawiskiem bez precedensu. Nigdy dotąd nie odnotowano tak masowego, radykalnego starzenia się struktur wieku ludności. Już teraz zaczynamy odczuwać pierwsze konsekwencje tych zmian, a w pełni doświadczymy ich w najbliższych dekadach, gdy wspomniane procesy gwałtownie się nasilą. Mówiąc najkrócej, starzenie się Europy jest wynikiem zmniejszenia się dzietności oraz wydłużania życia ludzi.

I dalej: 'Polska dotychczas była i nadal jest na tle Europy krajem stosunkowo młodym demograficznie, ale wiadomo, że w przyszłości będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych (mediana wieku w 2010 roku wynosiła 37,7, w roku 2030 wzrośnie do 45,3, natomiast w roku 2060 aż do 51,2). Zmniejszać się też będzie liczebność populacji Polski – z 38,2 miliona w 2010 roku do 32,6 miliona w roku 2060.’ Wpływa to mocno na zmiany w grupie osób aktywnych zawodowo.

Jesteśmy właśnie świadkami realizacji przedstawionego wyżej scenariusza.  Rząd Polski w 2015 roku podjął działania wspierające prokreację w postaci świadczeń pieniężnych w ramach programów 500+. Środki te jednak, które otrzymywały dotąd rodziny z więcej niż jednym dzieckiem, paradoksalnie nie wpływały w opinii różnych środowisk na wzmocnienie rynku pracy a wręcz powodują, że wiele osób, które rozważały wcześniej powrót do pracy, nie podejmuje żadnych działań, ponieważ powyższe świadczenia zabezpieczają ich potrzeby.

Autorzy raportu wskazują także na dużą wagę aktywizacji zawodowej tzw. grup 'w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy’, tj. osób najmłodszych (do 25 roku życia) i najstarszych (powyżej 50 roku życia), zarejestrowanych jako bezrobotne. Podkreślają rolę odpowiedniego przygotowania do pracy tych grup przez doradców zawodowych. Tu również Rząd Polski zainicjował zmiany. Doradców zawodowych obsługujących osoby zarejestrowane w urzędach pracy mianował tzw. doradcami klienta. Jak jednak wskazuje doświadczenie jest to zabieg pozorny, ponieważ poza zmianą nomenklatury nadal jest zbyt mało wykwalifikowanych doradców i mają oni jedynie 10-15 minut w miesiącu na wspólną pracę z bezrobotnym kandydatem.

Kandydaci są więc nadal pozostawieni sami sobie i najczęściej nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości, która od kilku lat funkcjonuje jako “rynek pracownika”. Program rozwoju kariery HUMANBRAND dostępny będzie od nowego roku, w nowej odsłonie online na platformie THE BEST JOB, w opcji FAST Szukam Pracy stanowić może doskonałe rozwiązanie dla wyzwań urzędów pracy, pod warunkiem możliwości wdrożenia go w urzędach pracy i przeszkolenia merytorycznego kadry doradców klienta.

 

fot: pixabay.com, TheAndrasBarta

Feel free to share: